Czech version below

Representatives from the International Press Institute (IPI) and European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF) travelled to Prague on Wednesday June 15 to meet with officials from the Ministry of Culture and push for the development of reforms which strengthen the independence of the country’s public broadcaster.

During the one-day visit, the delegation met with journalists and editors from independent media, representatives from the Endowment Fund for Independent Journalism (NFNZ), the director general of the Czech Television Petr Dvořák, and representatives from the Ministry of Culture under the new coalition government of Petr Fiala.

Discussions centred around the preparation of draft amendments aimed at creating additional safeguards to protect the institutional and editorial independence of Czech Television, which faced sustained pressure under the former government led by Andrej Babiš.

During the meeting with the Ministry, it was confirmed to the delegation that progress had been made in negotiations regarding the amendments and that the cabinet is due to discuss a re-worked package of reforms this week, June 20-24.

The new package contains only a handful of the amendments initially proposed by civil society groups including the NFNZ and IPI CZ and which were supported by the organisations of the Media Freedom Rapid Response (MFRR). According to information provided to the delegation, the revised amendments will include:

–        Changing the law so that both chambers of parliament, rather than just the Chamber of Deputies, will be involved in appointments to the Czech Television Council. This more staggered system is intended to make it more difficult for a government to use a parliamentary majority to overly politicise the composition of the council;

–         Tightening the rules for who can nominate candidates for the CT Council. Under the proposed amendment, only established institutions with 10 years of experience in the fields such as media, culture or human rights would be permitted to nominate candidates;

–         Removing the ability of parliament to reject the annual report of the public broadcaster, eliminating the ability of the parliament to twice reject the report and subsequently dismiss the entire CT Council;

–         Increasing the number of councillors on the CT Council from 15 to 18. Under the draft, the Senate would vote for six and the Chamber of Deputies will appoint the other 12. A qualified majority of 10 would be needed to appoint and dismiss the director general.

As part of the initial reform package developed by the Ministry of Culture, when the amendments entered into force the entire CT Council would have been dismissed and elections would have been held under the new appointment system. However, the Legislative Council of the Government raised concerns about the legality of the move and a compromise was required, causing significant delays while coalition parties negotiated an alternative.

Under the rewritten plans, the number of councillors will instead be increased by three. In another shift, the Chamber of Deputies would elect two thirds of the councillors rather than the original proposed 50:50 split between the Chamber and the Senate.

If approved by the cabinet in June, the draft amendment would then need approval from the Chamber of Deputies and the Senate before being signed into law.

———————

“It is uplifting to finally see progress made on the preparation of a new draft. While this new package contains only a fraction of the initial proposals, if passed these amendments would still have a significant impact and create additional safeguards against future attempts to undermine the independence of Czech Television”, said IPI Deputy Director Scott Griffen, who participated in the visit. “We urge the cabinet to swiftly approve this first package of reforms and send the package to parliament for a vote. It is vital that early momentum of improving the landscape for media freedom is not lost.

“However, this should be seen as a first step in a wider process of reform – one which must urgently include the provision of sustainable financing for Czech Television. The Czech public broadcaster has been, and remains, a standard bearer for other public service media in the region. Shoring up its financial stability and passing amendments which help future-proof the institution against political attacks would provide a much-needed example of resilience in central and eastern Europe. Our organisations will continue to closely follow the legislative process and push for additional needed improvements for media freedom in the coming months.”

———————

During the meeting at the Ministry, the delegation was also informed that a working group is due to be established to discuss a second package of reforms to the Act on Czech Television and Czech Radio. This would include the proposal to legislate for automatic increases in the licence fee in line with inflation, as well as greater judicial oversight over dismissals of councillors and the creation of professional criteria for those seeking election to the CT Council. IPI strongly urged that this working group include independent national and international experts.

Coming in the wake of an announcement about forced cuts to budgets and staff numbers, a solution to the unsustainable financial situation at Czech Television is viewed by the delegation as essential in the coming months. In total, the broadcaster will be forced to cut 910 million crowns (€36.8 million) by 2024 and intends to axe its newest channel, ČT3. The license fee has not increased since 2008.

During the visit of the delegation to Prague, the delayed election for the CT Council was also held. After the governing coalition passed a motion for the vote to be made public, the opposition party boycotted the vote. Five new councillors were appointed, all of whom have suitable professional qualifications and expertise.


 

Česká republika: MFRR volá po reformách, které by posílily nezávislost veřejnoprávní televize

 

Zástupci Mezinárodního tiskového institutu (IPI) a Evropského centra pro svobodu tisku a médií (ECPMF) přicestovali ve středu 15. června do Prahy na setkání s představiteli Ministerstva kultury, aby se zasadili o pokrok reforem, které by posílily nezávislost české veřejnoprávní televize.

Během jednodenní návštěvy se delegace setkala s novináři a redaktory z nezávislých médií, představiteli Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky (NFNZ), generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem a s představiteli Ministerstva kultury nové koaliční vlády Petra Fialy.

Rozhovory se soustředily na přípravu novely zákona, jež by přinesla další pojistky institucionální i redakční nezávislosti České televize, která byla vystavena soustavnému tlaku za předchozí české vlády Andreje Babiše.

Zástupci ministerstva na schůzce ujistili delegaci o pokroku jednání o novele a sdělili, že vláda projedná přepracovaný balíček reforem tento týden, tedy od 20. do 24. června.

Nový balíček obsahuje pouze několik z úprav původně navrhovaných občanskými skupinami a organizacemi, včetně NFNZ a IPI CZ. Tyto návrhy podporovaly také organizace zapojené do projektu Media Freedom Rapid Response (MFRR). Podle informací poskytnutých delegaci by revidovaná novela měla zahrnovat následující:

– Změnu zákona tak, aby byly do volby Rady České televize zapojeny obě komory parlamentu, tedy nově nikoli pouze Poslanecká sněmovna. Větší rozložení pravomocí by mělo vládě či parlamentní většině znesnadnit případné politické zásahy do složení rady;

–  Přísnější pravidla pro navrhovatele kandidátů do Rady ČT. Dle navrhované novely by kandidáty mohly nominovat pouze zavedené instituce po minimálně 10 letech působení v oblasti médií, kultury nebo lidských práv;

– Zrušení práva parlamentu odmítnout výroční zprávu veřejnoprávní televize. Tím se eliminuje možnost, že by parlament dvakrát odmítl výroční zprávu a tím odvolal celou Radu ČT;

– Zvýšení počtu členů Rady ČT z 15 na 18. Podle nového návrhu by šest členů rady volil Senát a zbylých 12 členů by určila Poslanecká sněmovna. Ke jmenování nebo odvolání generálního ředitele ČT by pak byla nutná kvalifikovaná většina deseti hlasů.

Podle úvodního reformního balíčku představeného Ministerstvem kultury by po vstoupení novely v platnost došlo k odvolání celé Rady ČT a k následným volbám podle nového systému. Legislativní rada vlády však vyslovila obavy, zda by měl takový krok oporu v zákoně, a vyžádala si kompromis, takže došlo ke značnému zdržení, protože koaliční strany se musely dohodnout na alternativním řešení.

Podle upraveného plánu by se počet radních zvýšil o tři. Poslanecká sněmovna by pak volila dvě třetiny radních, namísto původně navrhovaného rovnoměrného rozdělení volby radních mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát.

Pokud vláda novelu v červnu schválí, půjde návrh k projednání do Poslanecké sněmovny a následně do Senátu, aby se pak novela po podpisu Prezidenta republiky stala součástí českého práva.

———————

„Je povzbuzující vidět konečně pokrok v přípravě této novely zákona. Nový balíček sice obsahuje jen zlomek původně navrhovaných změn, ale pokud bude schválen, budou mít tyto úpravy i tak zásadní vliv a vytvoří nové pojistky proti případným budoucím pokusům o podlomení nezávislosti České televize“, řekl zástupce ředitele IPI Scott Griffen, který se návštěvy účastnil. „Vyzýváme kabinet, aby tento balíček reforem co nejrychleji schválil a poslal jej k projednání do parlamentu. Je zásadní, aby se nevytratilo toto počáteční odhodlání ke zlepšování podmínek pro svobodu médií.“

„Toto by ovšem rozhodně měl být pouze první krok v delším procesu reforem, který musí také urychleně zajistit udržitelný systém financování České televize. Česká veřejnoprávní televize dlouhodobě ukazuje cestu ostatním veřejnoprávním médiím v celém regionu. Zajištění finanční stability této instituce a prosazení novely, která ji v budoucnosti ochrání proti případným politickým útokům, by vytvořilo velmi přínosný příklad odolnosti veřejnoprávní instituce ve střední a východní Evropě. Naše organizace bude i v následujících měsících nadále pozorně sledovat tento legislativní proces a prosazovat další potřebné úpravy vedoucí k vyšší svobodě médií.“

———————

Během schůzky na ministerstvu dostala delegace také informaci o plánu sestavit pracovní skupinu, která by projednala druhý balíček úprav zákona o České televizi a zákona o Českém rozhlasu. Tento návrh by měl zahrnovat automatickou valorizaci licenčních poplatků dle vývoje inflace, větší právní dohled nad odvoláváním radních a ustavení profesních kritérií pro kandidáty na členství v radě. IPI důrazně doporučil, aby se jednání v rámci této pracovní skupiny účastnili nezávislí mediální experti z České republiky i ze zahraničí.

Ve světle nedávné tiskové zprávy o nucených škrtech v rozpočtu i personálním stavu České televize vnímá delegace jako zásadní úkol pro nadcházející měsíce nalezení udržitelného způsobu financování České televize. Celkově bude veřejnoprávní televize nucena do roku 2024 seškrtat svůj rozpočet o 910 milionů korun (36,8 milionu eur). V souvislosti s tím plánuje ukončit vysílání svého nejnovějšího programu ČT3. Výše licenčních poplatků se nezměnila od roku 2008.

Během návštěvy delegace v Praze proběhla odložená volba členů Rady České televize. Poté, co vládní koalice prosadila návrh, aby volba probíhala veřejně, opozice volbu bojkotovala. Bylo jmenováno pět nových radních, z nichž všichni mají vhodnou profesní kvalifikaci i zkušenost.

 

Toto prohlášení Mezinárodního tiskového institutu je součástí celoevropského mechanismu Media Freedom Rapid Response (MFRR), který sleduje, monitoruje a reaguje na porušování svobody tisku a médií v členských státech EU, v kandidátských zemích a na Ukrajině.

 

 

 

This statement by IPI is part of the Media Freedom Rapid Response (MFRR), a Europe-wide mechanism which tracks, monitors and responds to violations of press and media freedom in EU Member States, Candidate Countries, and Ukraine.