The International Press Institute (IPI), a global network of editors, media executives and leading journalists for press freedom, joined seven other international media freedom organizations in calling the Parliament of Albania to reject a so-called “defamation package” of media laws that would empower the authorities to shut down online media without judicial oversight.

The full letter, addressed to the Albanian authorities can be read below. [Scroll down for the Albanian version]

9 December 2019

Albanian authorities pursue highly problematic media laws despite public outcry

We, the undersigned organisations, reiterate our call on the Albanian parliament not to approve the draft media laws known as the “defamation package.” Should the draft laws enter into force, they would introduce mandatory registration requirements for online media and create an administrative body with the power to fine, shut down online media and block foreign online media – all without a court order. They would also introduce state regulation of online media, which is contrary to international best practice guidelines on self-regulation. 

We note that the proposals are not in line with best practices on self-regulation and would have an adverse impact on freedom of expression in Albania. This comes as Albania is set to take the Presidency of the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in January 2020.

The Albanian Parliament has initiated ‘public consultations’ of the draft media laws. The first of these meetings took place on 25 November amid strong opposition from national and international press and media freedom community. The next ‘public consultation’ hearings will take place on 11 and 12 of December 2019 in Tirana.  The draft media laws are expected to be approved by the parliament on 19 of December 2019.

There is widespread concern over the persistence of the government and parliament to pursue these draft laws as they signal a turn to the worst for Albania’s press freedom climate. Albania has clear obligations and duties under the European Convention on Human Rights and the OSCE, the Presidency of which it is due to assume in January 2020. Should these laws be passed, it would be particularly problematic for Albania to assume this role. 

On 3 July 2019, the Albanian Government’s Council of Ministers approved a series of amendments known as the “anti-defamation package,” which include amendments to law Nr.97/2013 “On Audio Visual Media in the Republic of Albania and law Nr.9918 “On Electronic Communications in the Republic of Albania.” 

During our advocacy mission in Tirana, conducted from 18 to 21 of June 2019, which included, the European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF), ARTICLE 19, the Committee to Protect Journalists (CPJ), the European Federation of Journalists (EFJ), the International Press Institute (IPI), Reporters Without Borders (RSF) and the South East Europe Media Organisation (SEEMO), we warned of the deteriorating press freedom climate in Albania. 

We raised our serious concerns about the proposed legislation during our meeting with Prime Minister Edi Rama, urging that the amendments be brought in line with international standards. In July, we called on the Albanian Government to withdraw these two bills and urged the parliament not to approve them. 

We are therefore, dismayed that the Albanian parliament has put forward these draft laws without fully addressing suggestions provided by local actors and international institutions. The OSCE Representative on Freedom of the Media published today, 9 of December, its latest legal analysis of the draft laws, calling for further improvements to ensure “safeguards to freedom of expression and avoid any risk of undue restrictions or sanctions on electronic media providers.”

We call on the Albanian parliament to drop their dogged pursuance of these draft laws and restart the process. The parliament should also make use of the assistance mechanisms available through the Council of Europe office in Tirana and the European Union, in order to come up with laws that are in line with best practice press freedom standards.

Signed

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

ARTICLE 19

European Federation of Journalists (EFJ)

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

International Press Institute (IPI)

Reporters Without Borders (RSF)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

The Rory Peck Trust (RPT)

9 dhjetor 2019

Autoritetet shqiptare vijojnë me projektligjet shumë problematike të medias pavarësisht kundërshtimeve publike

Ne, organizatat firmëtare, përsërisim thirrjen tonë për parlamentin e Shqipërisë që të mos miratojë projektligjet e medias të njohura si “paketa antishpifje.” Nëse këto projektligje hyjnë në fuqi, ato do të imponojnë kërkesë për regjistrim me detyrim të medias online dhe të krijojnë një organ administrativ me fuqi për të gjobitur dhe mbyllur mediat online si dhe për të bllokuar mediat e huaja – pa një urdhër gjykate. Projektligjet poashtu do të vendosin rregullim shtetëror për mediat online, gjë që është në kundërshtim me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe parimet e vetë-rregullimit.

Ne vërejmë se propozimet nuk janë në përputhje me praktikat më të mira të vetë-rregullimit dhe mund të kenë ndikim negativ në lirinë e shprehjes në Shqipëri, pikërisht në kohën kur Shqipëria do të marrë Presidencën e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë (OSBE) në Janar 2020.

Parlamenti i Shqipërisë ka nisur ‘konsultime publike’ mbi projektligjet e medias. I pari i këtyre takimeve u zhvillua më 25 nëntor 2019 mes kundërshtive të forta nga bashkësia kombëtare dhe ndërkombëtare e lirisë së medias. ‘Konsultimet publike’ të radhës do të zhvillohen më 11 dhe 12 dhjetor 2019 në Tiranë, Shqipëri. Projektligjet e medias pritet të miratohen nga parlamenti më 19 dhjetor 2019.

Ka shqetësim të gjithëpërhapur mbi këmbënguljen e qeverisë dhe parlamentit për të vijuar me këto projektligje ndërsa ato sinjalizojnë një kthesë për të keq në klimën e lirisë së medias në Shqipëri. Shqipëria ka detyrime dhe detyra të qarta nën Konventën Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe OSBE-në, Presidencën e së cilës pritet ta marrë në Janar 2020. Nëse këto projektligje do të miratohen, do të jetë shumë shqetësuese që Shqipëria të marrë këtë rol.

Më 3 korrik 2019, Këshilli i Ministrave të Qeverisë së Shqipërisë miratoi një seri amendamentesh të njohura si “Paketa antishpifje,” të cilat përfshijnë amendamente për ligjin Nr.97/2013 “Mbi Median Audiovizive në Republikën e Shqipërisë” dhe Ligjin Nr. 9918 “Mbi Komunikimet Elektronike në Republikën e Shqipërisë.”

Gjatë misionit tonë avokues në Tiranë të kryer në mes të datës 18 dhe 21 qershorit 2019, Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe të Medias (ECPMF), Artikulli 19, Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ), Federata Europiane e Gazetarëve (EFJ), Instituti Ndërkombëtar i Shtypit (IPI), Reporterë pa Kufi (RSF) dhe Organizata e Medias për Europën Juglindore (SEEMO) paralajmëroi për përkeqësimin e klimës së lirisë së medias në Shqipëri.

Ne ngritëm shqetësimet tona serioze mbi legjislacionin e propozuar gjatë takimit me kryeministrin Edi Rama, duke e nxitur atë që amendamentet të harmonizohen me standardet ndërkombëtare. Në korrik, ne i bëmë thirrje Qeverisë së Shqipërisë të tërheqë këto projektligje dhe i kërkuam parlamentit të mos i miratonte ato.

Ne jemi të zhgënjyer që parlamenti i Shqipërisë ka vijuar me këto projektligje pa trajtuar në tërësi sugjerimet e dhëna nga aktorët vendës dhe institucionet ndërkombëtare. Përfaqësuesi i OSBE-së për Lirinë e Medias publikoi sot, më 9 dhjetor, analizën e tij të fundit ligjore të projektligjeve, përmes së cilës bën thirrje për përmirësimin e tyre në atë mënyrë që të “sigurohet e drejta e lirisë së shprehjes dhe të evitohet çfarëdo rreziku nga kufizimet apo sanksionet e tepruara ndaj mediave elektronike.”  

Ne i bëjmë thirrje parlamentit të Shqipërisë të heqë dorë nga procesi këmbëngulës i aprovimit të këtyre projektligjeve dhe të rifillojë procesin nga e para. Parlamenti duhet të përdorë mekanizmin e asistencës të disponueshme përmes zyrës së Këshillit të Europës në Tiranë dhe të Bashkimit Europian në mënyrë që të vijë me ligje që janë në përputhje me standardet më të mira të lirisë së medias.

Firmosur nga:

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

ARTICLE 19

European Federation of Journalists (EFJ)

South East Europe Media Organisation (SEEMO)

International Press Institute (IPI)

Reporters Without Borders (RSF)

Committee to Protect Journalists (CPJ)

The Rory Peck Trust (RPT)